Levensstijl

Geen enkel zondebesef – huh?

5 juni 2022

In deze blog duiken we eerst samen de schrift in om de blog met praktische inzichten af te sluiten. Dus haak niet af bij het theoretische gedeelte, de praktijk komt zeer zeker aan bod.

Wauw, geen enkel zondebesef, dat klinkt te goed om waar te zijn of niet? Ten minste, je moet toch juist bewust zijn van je zonden? Als christen moet je toch dagelijks je zonden belijden en proberen niet te zondigen? Je moet toch continu bezig zijn met het proberen niet te zondigen en je aan de regels van de kerk proberen te houden? Je moet je toch gedragen als een vroom christen? Of misschien ben je in jouw gemeente pas een echte christen als je gedoopt bent of als je in tongen spreekt en profeteert. Of misschien moet je de juiste kleding dragen of je aan de Joodse wet en feestdagen houden? Of misschien moet je Israël onvoorwaardelijk steunen? Of misschien moet je in de ‘juiste’ eindtijdtheologie geloven?

Zo lijkt het inderdaad in sommige christelijke omgevingen wel, hoe zwaarder hoe beter toch? En het maakt dan niet uit naar welke stroming of denominatie je kijkt. Van evangelisch-charismatisch, rooms-katholiek tot streng gereformeerd en alles wat daar nog tussen hangt, ze hebben allemaal een vorm van wetticisme of vroomheid, maar uitten het vooral anders. Ze beschuldigen elkaar wel over en weer van ketterij, dwaalleer en hebben het allemaal zelf bij het juiste eind. De een is niet geestelijk genoeg en de ander niet voldoende onderbouwd in de schrift. Het lijkt op het eerste oog vaak allemaal zo vroom en degelijk of juist zo geestelijk en oprecht maar vaak wordt de plank alsnog volledig misgeslagen. Daar liep Jezus ook vaak tegen aan in gesprekken met de Farizeeërs, Sadduceeërs en schriftgeleerden uit Zijn tijd, maar ook met Zijn eigen discipelen (Lukas 9:54). En laat ik eerlijk zijn, ik heb daar zelf net zo goed van tijd tot tijd aan bijgedragen en doe dit soms nog steeds. Oordelen gaat ons zo makkelijk af. Dit stuk is dan ook niet als een oordeel over een bepaalde denominatie bedoelt. Dit stuk is geschreven om samen te ontdekken wat het leven vanuit het nieuwe en betere verbond nu precies betekent en hoe we dit vorm kunnen geven. Dit stuk is geschreven om te proberen naar de kern van de schrift te kijken en niet alleen naar de feitelijke waarheid. Denk daarbij aan 1 Korinthe 13:1-3, zonder liefde betekent het namelijk niets. Daarvoor duiken we in deze blog in een gedeelte uit Hebreeën 10:2 waar staat:

Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Want zij die de dienst verrichtten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonden, wanneer zij eens en voor altijd gereinigd waren.

HEBREEËN 10:2

In Hebreeën staat eigenlijk het pleidooi uit de eerste alinea van deze blog verwoord, dat klinkt toch te mooi om waar te zijn? En dat was het ook, ten minste dat lezen we in de verzen 3 en 4.

Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonden herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.

HEBREEËN 10:3-4

Onder het oude verbond bleef het zondebesef (NBV) / zondebewustzijn (HSV) aanwezig. Ze werden er sowieso elk jaar weer opnieuw aan herinnerd. Want onder het oude verbond was het onmogelijk om de zonden volledig weg te nemen. Maar allen die Jezus hebben leren kennen leven niet (of niet langer) onder dit verbond, Jezus heeft zijn leven gegeven om het nieuwe verbond met de Vader te sluiten en te bekrachtigen. Toch leven wij vaak nog met een oude verbonds-mindset. Veel christenen inclusief mezelf zijn vaak bewust en onbewust nog zo zondebewust en dat is pas echt zonde. Terwijl dat eigenlijk niet meer nodig is, ten minste zo interpreteer ik het volgende gedeelte:

Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld: Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd. Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonden toch nooit zouden kunnen wegnemen, maar deze Priester is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht Hij op het tijdstip dat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want na eerst gezegd te hebben: Dit is het verbond, dat Ik met hen na die dagen zal sluiten, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun hart geven en Ik zal die in hun verstand schrijven, en aan hun zonden en hun wetteloze daden zal Ik beslist niet meer denken. Waar er nu vergeving voor is, is er geen offer voor de zonde meer nodig.

Hebreeën 10:5-18

Een korte parafrase: Toen Jezus als mens naar de aarde kwam, deed Hij dit om Zijn eigen lichaam te offeren zodat er nooit meer een offer voor zonde nodig zou zijn. Want onze offers, in welke vorm dan ook, hebben God nooit behaagd. Natuurlijk waardeerde God oprechte offers en moesten ze onder het oude verbond zelfs worden gebracht, maar ze hebben Hem nooit een plezier gedaan en gaan dat ook niet doen. Daarom kwam Jezus om het oude verbond weg te nemen en daar het nieuwe verbond voor in de plaats te zetten. Op grond van Zijn wil zijn wij dankzij het offer van Jezus voor eeuwig geheiligd en volmaakt. Sterker nog de Heilige Geest getuigd hier over tegen ons! In het nieuwe verbond schrijft God Zijn wetten in ons hart en verstand en zal Hij beslist niet meer aan onze zonden en wetteloze daden denken. Want door vergeving ( ja we zijn vergeven!!! ) is er geen offer voor de zonde meer nodig. We mogen nu vrij en zonder angst (Hebreeën 19-23) in de aanwezigheid van God komen. Dit is een korte parafrase die niet de volledig lading van het schriftgedeelte dekt, maar in mijn ogen wel krachtig de kern weergeeft.

Maar waarom zijn we dan nog steeds zo zondebewust en vol zondebesef? Dat komt doordat wij ons richten op het oude verbond en niet op het nieuwe verbond. Dat komt omdat wij nog niet ten volle begrijpen hoe verschillend de twee verbonden zijn en hoe extreem goed het nieuwe verbond daadwerkelijk is. Ik geloof dat hoe meer we dit gaan beseffen des te meer wij gaan leven vanuit geen enkel zondebesef. We kunnen het oude verbond niet langer mengen met het nieuwe verbond want de nieuwe wijn van het nieuwe verbond moet in nieuwe wijnzakken:

De Israëlieten hebben de heilige boeken nooit goed kunnen begrijpen, en ze begrijpen die nog steeds niet goed. Dat lukt pas als ze in Christus gaan geloven. Ook nu nog begrijpen de Israëlieten het niet goed als er voorgelezen wordt uit de wet van Mozes. Het lijkt wel alsof er een doek over hun verstand ligt. Maar telkens als er iemand gaat geloven in de Heer, wordt die doek weggehaald. Want wie gaat geloven in de Heer, ontvangt de Heilige Geest. En de Heilige Geest maakt mensen vrij, zodat ze alles kunnen begrijpen. Wij christenen zijn dus vrij. Wij hebben geen doek voor ons gezicht. Onze gezichten laten iets zien van de hemelse glans van de Heer. Want wij veranderen in nieuwe mensen, wij gaan steeds meer lijken op onze hemelse Heer. Daar zorgt de Heilige Geest voor.

2 Korintiërs 3:14-18

En dat geldt net zo goed voor ons, de letter doodt maar de Geest van het nieuwe verbond maakt levend. Des te meer we ons gaan richten op de wet van Mozes, ons gaan richten op het niet zondigen en gaan proberen om zo goed mogelijk de regels na te leven. Des te meer we juist zondebewust blijven en ook blijven zondigen. En het maakt niet uit in welke stroming jij je bevindt, we staan allemaal nog onbewust met één voet in het oude en één voet in het nieuwe verbond. Een zondefocus gericht op de wet, legt een soort doek op ons verstand waardoor we Jezus niet goed kunnen zien en begrijpen. Er is maar één manier om werkelijk vrij te worden en dat is door ons op Jezus te richten en te laten leiden door de Heilige Geest.

Aan het begin van de blog had ik belooft om met praktische inzichten af te sluiten en dat ga ik bij deze doen. Hoe gaan we leven vanuit het nieuwe verbond? Door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken (Hebreeën 10:24). Dus geen zondefocus, maar een focus op Jezus en Zijn liefde! Ga eens bij jezelf na in hoeverre en hoe vaak jij nog zondebewust denkt. Of hoe vaak jij nog anderen of jezelf veroordeelt. Dat zijn vruchten van het oude verbond en niet van het nieuwe verbond. Als je wilt weten welke vruchten bij het nieuwe verbond horen, dan kijk je naar de vruchten van de Geest: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Die vruchten zijn ook geen doel, maar een effect van een leven onder leiding van de Heilige Geest. Hoe maken we dit nu praktisch? Door met God te praten, door hulp aan de Heilige Geest te vragen (Hij is onze Helper en Bemoediger), door ons te laten vullen met Zijn aanwezigheid. Door ons te richten op wat we wel zijn (nieuwe identiteit in Christus) en niet op wat we niet zijn of wat we niet moeten doen. Het nieuwe verbond richt zich op het volbrachte werk van Jezus aan het kruis, waardoor wij door Zijn opstanding uit de dood een volledig nieuwe schepping zijn geworden. Wij richten ons niet langer op het werk van de duisternis, maar op de volmaakte schepping die we in Christus zijn geworden. We kunnen aan de Heilige Geest vragen om leugens die we geloven te vervangen door Zijn waarheid. Want daar wil de Heilige Geest ons bij helpen, Hij wil ons leren zo te leven (Johannes 14:25-26). We kunnen samen met Hem op ontdekkingstocht naar wat het nu betekent om te leven vanuit het nieuwe verbond. Laten we samen met Hem dit bijzondere avontuur aangaan en van glorie tot glorie en genade op genade te leren leven vanuit Zijn betere verbond. Dit is het herstel van het paradijs, dit is waar de hele schepping naar verlangd (Romeinen 8:19). Niet uit eigen kracht en we kunnen dit ook niet verdienen door daden, maar alleen uit genade en in samenwerking met onze liefdevolle Papa. Jezus vond het waard om voor jou en mij te sterven zodat we weer helemaal volmaakt kunnen zijn. Wij zijn kinderen van de Vrije, wij Zijn kinderen van God!

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter