Geliefdelogie

Leven vanuit het Beter Verbond – deel 1

14 februari 2022

Wat betekent het om vanuit het beter verbond (nieuwe verbond) te leven? Wat is er veranderd ten opzichte van het oude (Mozaïsche) verbond? Waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden? Allemaal vragen die ik vanuit de Schrift ga proberen te beantwoorden, maar vragen die je het beste ook aan jezelf kunt stellen. Leef ik vanuit het oude verbondsdenken of leef ik vanuit het beter verbond? Hoe kan ik leren om vanuit het beter verbond te leven? Hoe kan ik eten van de vruchten van de boom van het Leven? Om antwoord te krijgen op een aantal van deze vragen duiken we eerst in het bijbelboek Hebreeën:

Als dan door het Levitische priesterschap de volmaaktheid bereikt had kunnen worden – want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere Priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, Eén van Wie niet gezegd kan worden dat Hij naar de ordening van Aäron was?

Hebreeën 7:11

Het Levitische priesterschap (Mozaïsch/oude verbond naar de ordening van Aäron) leidt niet tot volmaaktheid en had dit ook nooit kunnen bereiken. De reden daarvoor wordt in Hebreeën 7 vers 18-19, 23 en 27-28 uitgelegd. Kort samengevat staat daar dat het oude verbond zwak en nutteloos is en niets tot volmaaktheid heeft gebracht (18-19). Dat zit hem niet zozeer in de wet zelf maar in de zwakheid van de menselijke uitvoerders (23, 27-28). Waarom is het beter verbond dan beter dan het oude verbond? Wat maakt het beter verbond nou anders?

Als het priesterschap verandert, vindt er immers ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Want Hij van Wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich ooit tot de altaardienst begeven heeft. Het is immers overduidelijk dat onze Heere van Juda afstamt, over welke stam Mozes niets gezegd heeft in verband met het priesterschap. En dit wordt nog veel duidelijker, als er naar het evenbeeld van Melchizedek een andere Priester opstaat, Die dat niet geworden is op grond van een wettelijk voorgeschreven afstamming, maar uit kracht van onvergankelijk leven. Hij getuigt immers: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.

HEBREEËN 7:12-17

In vers 12 lezen we één van de redenen waarom het beter verbond anders is dan het oude verbond. Namelijk omdat het priesterschap is veranderd. Jezus behoorde namelijk tot een andere stam dan de Levitische stam waar normaal gesproken de priesters door afstamming uit voortkwamen. Jezus komt namelijk uit de stam van Juda! Waarom is dit belangrijk? Dat lezen we ook in vers 12, als het priesterschap verandert vindt er ook noodzakelijkerwijs een verandering van de wet plaats. Het beter verbond dat Jezus met de Vader sloot heeft dus een andere wet dan die van het oude verbond. Jezus is niet een priester naar de ordening van Aäron en het Levitische geslacht, maar naar de ordening van Melchizedek. We gaan daar nu niet verder op in, maar het is interessant en verhelderend om je te verdiepen in de persoon Melchizedek en waar de persoon Melchizedek voor staat. Melchizedek wordt namelijk meerdere keren in het oude- en nieuwe testament genoemd.

Wat wel duidelijk wordt is dat het priesterschap onder het oude verbond tijdelijk is (vers 23) omdat de priesters uiteindelijk sterven en het priesterschap over gaat op een ander. Dat is in het beter verbond niet zo, Jezus is namelijk een priester naar de ordening van Melchizedek; een priester tot in eeuwigheid. Jezus is een eeuwige Priester geworden met het zweren van een eed door God en Hij is dé reden waarom het beter verbond WEL tot volmaaktheid leidt:

Want de terzijdestelling van het voorgaande gebod vindt plaats vanwege zijn zwakheid en nutteloosheid. De wet heeft namelijk niets tot volmaaktheid gebracht, maar de totstandbrenging van een betere hoop, waardoor wij tot God naderen, doet dat wel. En in zoverre Hij geen Priester is geworden zonder het zweren van een eed – want zij zijn wel zonder het zweren van een eed priester geworden, maar Hij is het geworden met het zweren van een eed door God, Die tegen Hem gezegd heeft: De Heere heeft gezworen en het zal Hem niet berouwen: U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek – in zoverre is Jezus Borg geworden van een zoveel beter verbond.

Hebreeën 7:18-22

De wet van het oude verbond heeft niets tot volmaaktheid gebracht, maar het verbond dat Jezus met de Vader sloot (vers 21) doet dat wel! Jezus is Borg geworden van een ZOVEEL BETER VERBOND (vers 22). Het nieuwe / beter verbond is niet slechts een ander verbond, het is een zoveel beter verbond dan het oude verbond. Waarom?

En zij zijn wel in groten getale priester geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven, maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo’n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor die van het volk. Want dat heeft Hij eens en voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf offerde. Want de wet stelt mensen, die met zwakheid behept zijn, aan als hogepriester. Maar het woord van de eed die na de wet gezworen isstelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is.

Hebreeën 7:23-28

Omdat wij een Hogepriester als Jezus nodig hebben! Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. In het beter verbond is Jezus voor eeuwig onze Hogepriester. Daar waar het oude verbond als zwakke plek de menselijke priesters met hun onvolkomenheden en sterfelijkheid had, heeft het beter verbond dat niet. Het beter verbond is een eeuwig verbond met een eeuwige Hogepriester. In vers 25 lezen we dat Jezus als onze eeuwige Hogepriester voor altijd voor ons kan pleiten. Daarom staat in Hebreeën 10 het volgende:

Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, maar U hebt Mij een lichaam gegeven; brand- en reinigingsoffers behaagden U niet. Toen heb Ik gezegd: “Hier ben Ik,” want dit staat in de boekrol over Mij geschreven: “Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.”‘ Eerst zegt Hij: ‘Offers en gaven hebt U niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden U niet’ – ook al zijn dit offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt Hij: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor eens en altijd.

Hebreeën 10:5-10

Ondanks dat de offers en gaven volgens de wet werden gebracht, brachten diezelfde offers God geen genoegen (vers 8). Dit is voor mij persoonlijk een reden waarom ik zo vaak over het beter/nieuwe verbond schrijf. Het oude verbond, het oude verbondsdenken en alle offers en gaven die daar bij horen brengen God namelijk geen genoegen. Waarom zouden wij ons dan nog langer richten op iets dat God helemaal geen plezier doet? Dit verbaast mij en maakt mij persoonlijk bedroefd als ik binnen een groot gedeelte van de gevestigde kerk nog zoveel oude verbondsprediking en oudverbondsdenken hoor. Behalve dat deze manier van denken God helemaal geen plezier doet, zorgt het ook opnieuw voor een bedekking van het hart van de Vader (2 Korinthe 3:6-16).

Maar ik geloof dat er op dit moment een generatie opstaat die niet langer volgens de wet van het oude verbond wil leven maar verlangt naar het hart van de Vader. Jezus zegt in vers 7 en vers 9 dat Hij is gekomen om Gods wil te doen. Laten we vers 9 nog eens aandachtig bekijken:

Dan zegt Hij: ‘Hier ben Ik, Ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee Hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn (Nieuwe Bijbelvertaling 21)

Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. (Herziene Statenvertaling)

HEBREEËN 10:9

Jezus kwam om Zijn Vaders wil te doen en heeft Zijn Vaders wil uitgevoerd. Met het uitvoeren van Zijn Vaders wil heeft Hij het eerste (oude verbond) opgeheven om het tweede (beter verbond) daarvoor in de plaats te zetten.

Hoe vroom, heilig en correct het oude verbondsleven en oude verbondsdenken ook lijkt, het valt in het niet bij het leven vanuit het beter verbond. Het oude verbond is slechts een afbeelding, een schaduw die verwijst naar de hemelse dingen van het beter verbond (Hebreeën 8:5). Dat komt omdat het beter verbond in veel betere beloften is vastgelegd (Hebreeën 8:6). Dat komt omdat het beter verbond een Eeuwige Hogepriester heeft (Hebreeën 7:17, 21, 24-25, 28).

Wat maakt het beter verbond anders dan het oude verbond:
– Ingewijd door het bloed van Christus en niet door dat van dieren (Hebreeën 9:11-14)
– Met een betere offergave (Jezus zelf) gereinigd (Hebreeën 9:23-26)
– Een ander priesterschap naar de ordening van Melchizedek en niet die van Aäron (Hebreeën 7:11)
– Een eeuwig priesterschap (Hebreeën 7:17)
– Een verandering van de wet (Hebreeën 7:12, 8:9-12, Galaten 6:2 en 2 Korinthe 3:6)
– Niet in stenen platen gegrift, niet met inkt, maar in mensenharten geschreven (2 Korinthe 3:3)
– Geen geschreven wet met dode letters, maar levend door de Geest (2 Korinthe 3:6)
– Betere beloften (Hebreeën 8:6)
– Grotere luister/heerlijkheid – alles overtreffend (2 Korinthe 3:7-10)

Wat heeft dat voor gevolgen?
– Geen (brand-) en reinigingsoffers meer nodig (Hebreeën 10:5-8)
– Omdat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig (Hebreeën 10:18)
– Geen enkel zondebesef (Hebreeën 10:2)
– Op grond van Gods wil voor eeuwig geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus (Hebreeën 10:10)
– Geen bedekking van ons hart meer (2 Korinthe 3:14-16)
– Omdat er geen bedekking meer is gaan we door de Geest steeds meer op onze Vader lijken (2 Korinthe 3:16-18)
– De wet van het beter verbond legt God zelf in ons verstand en wordt in ons hart geschreven (Hebreeën 8:10 en 10:16)
– God denkt niet meer aan onze zonden en wetteloosheid (Hebreeën 10:17)
– Vrijheid in plaats van gevangenschap (2 Korinthe 3:17, Galaten 3:23-25, Galaten 4:5-7 en Galaten 5:1)
– We zijn geen kinderen van de slavin, maar kinderen van de Vrije (Galaten 4:31)
– We kunnen dankzij het bloed van Jezus zonder twijfel in Gods aanwezigheid komen (Hebreeën 4:16 en 10:19)
– Ons hart is gereinigd van een slecht geweten (Hebreeën 10:22)
– Ons lichaam is met zuiver water gewassen (Hebreeën 10:22)
– We zijn door het geloof in Jezus, in Hem allemaal kinderen van God (Galaten 3:26)
– Door de doop van het nieuwe verbond zijn we allen één met Christus geworden (Galaten 3:27)
– Afkomst is niet belangrijk meer (Galaten 3:28)
– We zijn in Christus allemaal nakomelingen van Abraham en volgens de belofte erfgenaam (Galaten 3:29)
– We zijn Gods kinderen en ontvangen de Heilige Geest (Galaten 4:6)
– Geroepen om vrij te zijn (Galaten 5:13)
– Leven door de Geest (Galaten 5:16, 25)
– Vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22-23)
– We zijn een nieuwe schepping geworden (Galaten 6:15)


..en nog zoveel meer dan in deze blog is op te noemen, want Jezus staat Borg voor een ZOVEEL BETER VERBOND (Hebreeën 7:22). Ik sluit deel 1 van deze serie nu af met een gedeelte uit 2 Korinthe 3 waar Paulus de gemeente in Korinthe stevig aanspreekt op het terugkeren naar het oude en waar we in deel 2 van deze blogserie mee verder gaan:

Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in mensenharten. Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

2 Korinthe 3:1-6

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter