Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 8 – DE AFSLUITING

1 augustus 2021

In Genesis 4:8 worden voor Adam en Eva de ernstige gevolgen van het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad schokkend zichtbaar. Daar wordt namelijk de eerste moord in de geschiedenis van de mensheid beschreven, het gaat over de twee kinderen van Adam en Eva, die Kaïn en Abel werden genoemd. Kaïn vermoordt daar uit jaloezie, woede en afgunst zijn jongere broer Abel:

Kaïn zei tegen zijn broer Abel: ‘Laten we het veld in gaan.’ Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood.

Genesis 4:8

Adam en Eva werden na het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad verbannen uit de hof van Eden. Zo werd hun de toegang tot de boom van het leven ontzegd. Er staat in Genesis 3:24 dat God de mens uit de hof verdreef en aan de oostkant van de hof een cherubs (engel) met een bewegend en vlammend zwaard plaatste om zo de toegang tot de boom van het leven te bewaken. God had Adam en Eva van te voren gewaarschuwd dat als ze van de boom van de kennis van goed en kwaad zouden eten, dat de dood zeker zijn intrede zou doen. Beschreven in Genesis 4:8 wordt dit voor hun voor het eerst een schokkende realiteit. Ze verliezen daar eigenlijk hun beide zonen:

Toen vroeg de HEER: ‘Waar is Abel, je broer?’ ‘Dat weet ik niet, ‘antwoordde Kaïn. ‘Moet ik soms waken over mijn broer?’ ‘Wat heb je gedaan?’ zei de HEER. ‘Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan.’

Genesis 4:9-12

God vraagt aan Kaïn waar zijn jongere broer Abel is gebleven en Kaïn antwoord met de leugen dat hij dat niet weet en ontkent zijn eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Kaïn verzwijgt de waarheid over de schokkende gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Maar God reageert op de leugen van Kaïn door hem te vertellen dat Hij het vergoten bloed van Abel, zelfs vanuit de aarde tot Hem hoort schreeuwen, waarmee de waarheid aan het licht komt.

Een heftige gebeurtenis waarbij de ernstige gevolgen van het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad duidelijk zichtbaar worden. Het scheppingsverhaal begon met Adam en via zijn bloedlijn komen alle gevolgen van het eten van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad aan het licht. Deze gevolgen worden in de Bijbel samengevat onder het begrip zonde (wat betekent je doel missen) en het moment waarop dit gebeurde wordt daarom ook wel de zondeval genoemd. Vanaf dat moment werd de mens zich bewust van goed en kwaad en werd helaas ook het kwaad een realiteit die werd uitgeleefd. Maar het verhaal eindigde daar gelukkig niet. We lezen in Genesis 3 dat Adam en zijn vrouw Eva, door de slang werden verleid om van de vrucht van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Ze werden aan het twijfelen gebracht en vertrouwden de woorden van de slang boven de woorden van God en aten van de verboden vrucht. De gevolgen daarvan, deden vanaf dat moment zijn intrede in het leven van Adam en Eva, en ook de slang werd op zijn daad aangesproken en moest de gevolgen direct ondervinden:

‘Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen.’

GENESIS 3:14

Er werd vijandschap gesticht tussen de bloedlijn van Adam en de slang die het kwaad vertegenwoordigde. Het nageslacht van de slang (de zonde) zal de bloedlijn van Adam in de hiel bijten (alle gevolgen van de zonde) maar het Nageslacht van de vrouw (in de bloedlijn van Adam) zal de kop van de slang vermorzelen (de zonde tenietdoen). Als je het geslachtsregister van Adam en Eva in de Bijbel volgt dan zal je ontdekken, dat met het Nageslacht met een hoofdletter wordt verwezen naar Jezus. Jezus wordt in 1 Korinthe 15:45 door de apostel Paulus ook wel omschreven als de tweede en laatste Adam:

Zo staat er ook geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest.

1 Korinthe 15:45

Kun je het nog volgen? Het scheppingsverhaal begon met de eerste Adam, maar ‘eindigde’ met de tweede, de laatste Adam. Waarom is dit belangrijk? Omdat dit alles te maken heeft met het herstel van het paradijs. Daar waar de eerste Adam (die ons als de hele mensheid vertegenwoordigt) tekortschoot, komt de tweede Adam (Jezus de Christus) ons te hulp. Zoals de dood zijn intrede deed bij de eerste Adam, kwam de overwinning op de dood door de tweede Adam:

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt.

1 Korinthe 15:20-22

In de vorige blog ‘HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 7’ sprak ik over onze nieuwe identiteit die we in Christus hebben gekregen. In Christus zijn wij namelijk een nieuwe schepping geworden. Dankzij Jezus offer aan het kruis deed het nieuwe, betere verbond zijn intrede. Door zijn bloed werd het nieuwe verbond niet in het aardse- maar in het hemelse heiligdom bekrachtigd om voor eeuwig de zonde te verslaan. (Hebreeën 9:11-15 & Hebreeën 9:24-28).

Ja, de gevolgen van de zonde zijn vandaag de dag nog duidelijk zichtbaar op aarde. De zonde bijt ons nog dagelijks in onze hiel. Ook nu schreeuwt nog het bloed van vele ‘Abels’ vanaf de aarde tot God. We zien de zonde nog in allerlei vormen in ons eigen leven en dat van de mensen om ons heen schade aanrichten, en de kennis van het kwaad wordt nog dagelijks uitgeleefd. Dit klinkt niet erg hoopvol en bemoedigend en als je dagelijks het nieuws volgt dan snap ik dat het mensen depressief maakt. Dan snap ik dat christenen deze aarde willen ontvluchten, weg van al het kwaad en de invloed van de zonde. We begonnen deze blog met de moord op Abel en zijn bloed dat vanaf de aarde schreeuwde naar God. Maar dat is niet waar het verhaal eindigt, er is namelijk een hoopvol en nieuw begin.

De gemeente in Hebreeën werd ook overweldigd door de last van de zonde en de gevolgen die dit met zich meebracht. Maar de schrijver van de brief aan de Hebreeën moedigt ze in hoofdstuk 12 aan om niet de moed te verliezen en om hun focus bij te stellen. De schrijver geeft ze een nieuw perspectief en adviseert ze, om zich niet op de zonde en zijn gevolgen te richten, maar juist op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof. Wij staan dankzij Jezus niet langer onder de invloed van de zonde en wij staan ook niet -zoals de Israëlieten- voor de berg Sinaï, waar Mozes de tien geboden ontving. De tien geboden maakten het volk Israël juist bewust van de zonde en ze werden door de wet bewaakt. Ze leefden in gevangenschap, met de wet als toezichthouder, tot het geloof in Christus geopenbaard zou worden (Galaten 3:22-29). Nee, wij moeten ons juist niet op de zonde richten en staan ook niet voor de berg Sinaï:

Nee, u staat voor de Sionsberg, voor de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en voor duizenden engelen die in vreugde bijeen zijn, voor de gemeenschap van eerstgeborenen, die in de hemel ingeschreven zijn, voor God, de rechter van allen, en voor de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid gekomen zijn, voor de bemiddelaar van een nieuw verbond, Jezus, en voor het gesprenkelde bloed dat krachtiger spreekt dan dat van Abel.

Hebreeën 12:21-24

Wij staan voor de berg Sion, voor de stad van de levende God, voor het hemelse Jeruzalem! Wij richten ons op Jezus, de bemiddelaar van het nieuwe verbond. Zijn bloed spreekt namelijk krachtiger dan het bloed van Abel! Wauw, is dat niet geweldig? Het bloed van Jezus, dat voor ons allen vloeide aan het kruis spreekt krachtiger dan het bloed van Abel dat vloeide als gevolg van de zonde. Dat is de vervulling van Genesis 3:14 waar staat dat het Nageslacht van Eva en daarmee de bloedlijn van Adam, de kop van de slang zal vermorzelen. Aan het kruis is de macht van de zonde verbroken. Want in het nieuwe verbond zijn onze zonden vergeven, Hij denkt er zelfs niet meer aan (Hebreeën 8:10-12). Dit is het begin van het herstel van het paradijs want dankzij Jezus is de macht van de zonde gebroken en hebben wij weer volledige toegang gekregen tot de boom van het leven:

In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven,‘ en even verder staat er: ‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.

Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen.

We hebben nu een hogepriester die dienst doet in het huis van God; laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen.

Hebreeën 10:16-22

Dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder twijfel (schroom) het heiligdom (waar de aanwezigheid van God is) binnengaan. Omdat Jezus met Zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. Het is hierbij interessant om wat meer informatie te hebben over het voorhangsel, waar dit voor diende en hoe het er uit zag. In Exodus staat hierover het volgende:

Maak een voorhangsel van blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol en getwijnd linnen garen. Het moet vakkundig geweven worden, met een patroon van cherubs. Maak het met vergulde krammen vast aan vier palen van acaciahout, die overtrokken zijn met goud en op vier zilveren voetstukken rusten. Bevestig het voorhangsel zo dat het onder de vijftig gouden haken komt, en zet de ark met de verbondstekst erachter: het voorhangsel vormt de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste.

Exodus 26:31-33

De tabernakel en de later gebouwde tempels waren een blauwdruk van het hemelse heiligdom en representeerden de aanwezigheid van God op aarde (Hebreeën 8:5). Maar de symboliek en inrichting van de tabernakel verwezen ook naar de inrichting van de hof van Eden, denk daarbij aan de menora. De menora is een kandelaar die in de tempel stond en wordt ook wel ‘ets chaim’ genoemd, dat in het Hebreeuws boom van het leven betekent. Zoals we hierboven lezen vormde het voorhangsel de scheiding tussen het heilige en het allerheiligste. Alleen de hogepriester mocht hier één keer per jaar na een reinigingsritueel, offeren en het sprenkelen van bloed naar binnen gaan om in de aanwezigheid van God te komen. Herinner jij je Genesis 3:24 nog, dat we aan het begin hadden besproken? Daar staat dat God de mens uit de hof van Eden verdreef en aan de oostkant van de hof een cherubs met een bewegend en vlammend zwaard plaatste om zo de toegang tot de boom van het leven te bewaken. We lezen in Exodus 26:31 dat er op het voorhangsel een patroon van een cherubs was geweven. Net als in de hof van Eden verhinderde de cherubs op het voorhangsel dus de toegang tot de boom van het leven en Gods directe aanwezigheid. Alleen door het offeren van het bloed kon de hogepriester naar het allerheiligste. Toen Jezus stierf aan het kruis en Zijn bloed rijkelijk had gevloeid gebeurde er het volgende:

Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen.

Mattheüs 27:50-53

Toen Jezus stierf aan het kruis scheurde het voorhangsel in de tempel van boven naar beneden en werd daarmee de cherubs die het allerheiligste bewaakte van zijn dienst ontheven. Het is een bijzonder detail dat het van boven naar beneden scheurde en niet van beneden naar boven, alsof God het vanuit de hemel dwars door midden had gescheurd. Zoals bij de eerste Adam het gevolg van het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad direct zichtbaar werd, zo werd het gevolg van de dood en opstanding van de tweede Adam (Jezus) ook direct zichtbaar. We lezen dat de graven werden geopend en dat de lichamen van veel gestorven heiligen tot leven werden gewerkt. Het Nageslacht van de eerste Adam, vermorzelde daar de kop van de slang en de macht van de zonde. Jezus dood maakte van het kruis een nieuwe boom van het leven. Jezus noemde zichzelf ook de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6). Toen Jezus op een dag bij een waterput zat zei Hij volgens Johannes 4:13 het volgende:

‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ‘zei Jezus, ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Johannes 4:13-14

Jezus is de bron van het (eeuwige) leven, als we van Zijn water drinken zullen we nooit meer dorst krijgen en voor eeuwig met Hem leven. Hij is het herstel van het paradijs en onze herstelde toegang tot de levensboom. Hij heeft de zonde en de dood voor eens en altijd overwonnen, dat is voltooide tijd. En ik geloof dat wij vanuit die overwinning hier mogen leven op aarde, dat wij als Zijn bruid samen met de Geest tegen de wereld mogen zeggen: Kom en ontvang het om niet! En de gevolgen van de zonde die wij nu nog op aarde zien, zijn de laatste stuiptrekkingen van een allang overwonnen vijand. Wij leven in de eindtijd van de vijand, zijn laatste dagen zijn geteld, waarin wij als Zijn Gemeente steeds meer terrein zullen herpakken waarin ook uiteindelijk de dood volledig wordt opgeslokt. Tot die tijd mogen wij samen met Hem, geleid door Zijn Heilige Geest, als Zijn geliefde zonen en dochters leven vanuit Zijn aanwezigheid. Zijn bloed reinigt ons lichaam en geweten en Hij heeft al onze zonden vergeven, Hij denkt er niet meer aan. Zijn bloed spreekt namelijk krachtiger dan het bloed van Abel! Aan ons de keuze waar wij ons op richten, op het Koninkrijk van God of het ‘koninkrijk’ van de duisternis. Door het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad kwam de vloek van de zonde onze wereld binnen, door het eten van de boom van het Leven komt genezing en wordt de vloek van de zonde en daarmee ook de macht van de dood verbroken. Laten we daarom drinken van de rivier met water dat Leven geeft en als Zijn Gemeente, zijn als de bladeren van de Levensboom tot genezing van de volken. De toekomst is zeer hoopvol en ik zie er naar uit om als Zijn bruid steeds meer de vruchten te zien van het herstel van het paradijs:

Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam. In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien, en zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.

Openbaring 22:1-5

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter