Geliefdelogie

HET HERSTEL VAN HET PARADIJS – DEEL 5

26 juni 2021

De dingen waarvan Paulus zei (2 Tim. 3:1-8) dat ze in de ‘laatste dagen’ zouden gebeuren, vonden plaats op het moment dat hij erover schreef. Hij waarschuwde Timotheüs er alleen maar voor wat hij kon verwachten als deze tijd zijn climax zou bereiken. De antichrist begon zich al te roeren.

Ook andere schrijvers van het Nieuwe Testament deelden deze visie. De brief aan de Hebreeën begint met de mededeling dat God ‘in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon’ (Heb. 1:1). Verderop stelt de schrijver over onze hogepriester: ‘Maar nu is er bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door Zijn offer’ (Heb.9:26). Petrus schrijft over Jezus: ‘Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft u in God (1 Pet. 1:20-21). Het getuigenis van de apostelen laat er geen twijfel over bestaan: toen Jezus kwam, braken de ‘laatste dagen’ aan. Met Hem begon er een nieuw tijdperk, een nieuwe fase in de totstandkoming van het koninkrijk van God. De oude tijd liep ten einde en zou volledig verdwijnen toen God de tempel verwoestte.

David Chilton – Het herstel van het paradijs

Weer een interessant stuk of niet? Waar veel evangelische christenen denken dat we nu in de ‘laatste dagen’ leven of bijna in de ‘laatste dagen’ zijn, laat de Bijbel zelf een heel andere context zien. Dit is daarom ook de laatste blog die over de ‘eindtijd’ zal gaan omdat we nu langzaam over zullen gaan naar het hoofdthema van deze blogs: ‘Het herstel van het paradijs’. Maar voordat we daar aan beginnen gaan we het gesprek over de ‘eindtijd’ afronden met nog een aantal Bijbelteksten die in mijn ogen voor zichzelf spreken. We beginnen met een gedeelte uit Handelingen waar door Petrus verslag werd gedaan van de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren. Daar staat:

Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

Handelingen 2:16-21

Petrus legt hier uit dat wat ze op dat moment voor hun ogen zien gebeuren (de uitstorting van de Heilige Geest), hetgeen is waar door de profeet Joël al in het Oude Testament over werd gesproken. Maar zie je ook waar de tekst mee begint? ‘En het zal zijn in de laatste dagen’. En wat dacht je van het symbolische taalgebruik in dit gedeelte? De Israëlieten wisten meteen wat daar mee werd bedoeld, ‘wij’ maken er in de 21e eeuw apocalyptische thrillers over. Des te meer je gaat letten op de context van de hele Bijbel en bekend bent met de symboliek uit het Oude Testament, des te vreemder sommige eindtijdtheorieën worden, omdat ze niet overeen komen met wat de Bijbel zegt over de ‘eindtijd’.

Net als een term de ‘grote verdrukking’, wordt er niet goed gekeken naar wat de tekst nu zelf zegt maar worden er vaak onsamenhangende theorieën over bedacht. Wat zegt de Bijbel over de grote verdrukking?

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Mattheüs 24:15-22

Om een breder beeld te krijgen van waar nu eigenlijk over wordt gesproken is het verstandig om te kijken naar andere plekken in de Bijbel waar hier over de grote verdrukking wordt gesproken. Lukas omschrijft het zo:

Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. Want dit zijn dagen van wraak, opdat al wat geschreven staat, vervuld wordt. Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Lukas 21:20-24

Hadden Jezus en de apostelen het tegen ons in de 21 eeuw of nog later óf waarschuwden ze hun toehoorders? Als je de tekst leest dan zie je dat ze het op dat moment tegen inwoners van de omgeving Jeruzalem en Judea hebben. Mocht je toch twijfelen:

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En Hij sprak tot hen een gelijkenis: Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Zodra ze uitlopen en u dat ziet, weet u uit uzelf dat de zomer al nabij is. Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan.

Lukas 21:25-33

Ten eerste wordt het symbolisch taalgebruik uit dit gedeelte door veel hedendaagse christenen niet begrepen, er worden soms de gekste theorieën bedacht. Hadden ze een studie gedaan naar dezelfde symboliek en hun betekenis in het Oude Testament, dan hadden ze waarschijnlijk een andere conclusie getrokken. Als je een Joodse historicus naar dit soort taalgebruik vraagt, dan zal hij je waarschijnlijk heel iets anders vertellen dan veel ‘eindtijd’ sprekers. De hemel en de aarde stonden meestal symbool voor heel iets anders dan de letterlijke hemel en aarde. Veel oudtestamentische profeten maakten gebruik van symboliek om iets anders aan te kaarten. Ze spraken in symbolische taal die hun toehoorders bekend was. Voordat we dit soort teksten begrijpen zullen we ons het Bijbelse denken van die tijd eigen moeten maken en dat als uitgangspunt voor ons eigen denken moeten nemen. Vaak gebeurd het helaas andersom, dan worden hedendaagse theorieën toegepast om oudtestamentische symboliek en profetieën uit te leggen. Denk bijvoorbeeld aan het boek Openbaring dat vol staat met dit soort taalgebruik en dan letterlijk wordt uitgelegd.

Ten tweede zei Jezus op dat moment het volgende: “Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is”. In sommige vertalingen staat er in plaats van ‘dit geslacht’ de woorden ‘deze generatie’, maar met beide wordt vanuit de grondtekst gezien hetzelfde bedoelt. Had Jezus het daar dan tegen het verkeerde geslacht of de verkeerde generatie? Want veel ‘eindtijd’ sprekers zeggen dat Jezus daar eigenlijk onze generatie uit de 21e eeuw mee bedoelde. Of leven er nog een aantal mensen uit Jezus tijd zodat ze de ‘eindtijd’ nog in de 21e eeuw mee kunnen maken? Ik denk persoonlijk dat Jezus het daar tegen de mensen had waar hij op dat moment tegen sprak, en dat er mensen uit die generatie bij waren die dit allemaal hebben meegemaakt. Daar hoef ik de tekst namelijk niet voor te verbuigen, ik hoef geen onlogische verbanden te leggen. En dit zijn nog maar een paar voorbeelden van waar de tekst heel helder aangeeft over wie, wat en welke tijd het gaat. Ik geloof zelf dat met de vernietiging van Jeruzalem en de volledige tempel in 70 na Christus er precies gebeurde wat Jezus al had voorzien. Dat mensen uit Zijn generatie precies mee maakten wat Hij als grote verdrukking had omschreven. En dat alle andere dingen die Hij had voorzien ook op dat moment zijn gebeurd. En daar wil ik het voor nu betreft de ‘eindtijd’ bij laten, als je hier toch meer over wilt weten raad ik je aan zelf het boek van David Chilton – Het herstel van het paradijs te lezen. Zoals een wijs man ooit zei: onderzoek en behoud het goede.

We leven nu in de tijd van het betere verbond, dat met veel betere voorwaarden is gesloten. Kun je het zien in de afbeelding van deze blog? Het oude vervaagt, is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. Het (herstel van het) paradijs zoals God dat al vanaf het begin met de mens had bedoelt komt steeds dichterbij. Tot de volgende blog…

Misschien vind je dit ook leuk

Geen reacties

Laat een reactie achter